ฐานข้อมูลสกอ.

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อประสมทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์สุขภาพ และการแพทย์เฉพาะทาง ทุกสาขาวิชา พร้อมข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการทางการแพทย์

ดาวน์โหลดคู่มือ                                             

ฐานข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ (Evidence-based medicine) ช่วยการตัดสินใจในการวินิจฉัยโรค และให้ข้อมูลรักษาผู้ป่วยโดยมีลักษณะการสืบค้นเป็น Systematic Review

ดาวน์โหลดคู่มือ                                                  ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ

ฐานข้อมูลทางการแพทย์ จากสำนักพิมพ์ Elsevier ที่ประกอบไปด้วยหนังสือมากกว่า 1,000 เล่ม วารสารมากกว่า 600 journals, Multimedia, Evidence-based Medicine และรูปภาพ

ดาวน์โหลดคู่มือ                                               

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่รวบรวมวารสารฉบับเต็ม จำนวน 65 รายชื่อ จากสำนักพิมพ์ Lippincott William & Wilkins (LWW) ครอบคลุมเนื้อหาด้านการแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ สามารถดูบทความย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996-ปัจจุบัน

ดาวน์โหลดคู่มือ

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของ Oxford University Press โดยฐานข้อมูลที่ให้บริการเป็นฐานข้อมูลด้านสาขาวิชาการแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วยวารสารฉบับเต็ม จำนวน 114 รายชื่อ ผู้สนใจสามารถค้นหาบทความย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 1996-ปัจจุบัน

ดาวน์โหลดคู่มือ

ฐานข้อมูลทางด้านรังสีวินิจฉัย จากสำนักพิมพ์ Elsevier และ Amirsys เพื่อใช้ประกอบการเรียน การสอน และการค้นคว้าทางด้านรังสีวิทยา ให้แก่แพทย์ อาจารย์ และนักศึกษา โดยให้ข้อมูลการวิเคราะห์วินิจฉัยโรค/แยกโรค และรูปภาพทางกายวิภาคศาสตร์ ครอบคลุมเนื้อหาทุกระบบของร่างกาย อีกทั้งมีการรวบรวมกรณีศึกษาจากผู้ป่วยด้วย

ดาวน์โหลดคู่มือ                                               ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ

ข้อมูลเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ (Evidence-based medicine) ทั้งในรูปแบบเอกสาร รูปภาพ และวิดีโอ รวมถึงข้อมูลสำหรับผู้ป่วย และฐานข้อมูลยา

ดาวน์โหลดคู่มือ ลงทะเบียน | สืบค้น                ภาษาไทย  |  ภาษาอังกฤษ

ฐานข้อมูลบรรณานุกรม ที่รวบรวมบทคัดย่อและการอ้างอิงของวารสารมากกว่า 23,400 ชื่อ จากสำนักพิมพ์ทั่วโลก ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ตั้งแต่ปี 1990 – ปัจจุบัน

ดาวน์โหลดคู่มือ                                                  ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ

 

ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด และครอบคลุมสาขาวิชาจำนวนมากที่สุดของโลกฐานข้อมูลหนึ่ง ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500 ชื่อเรื่อง ย้อนหลังไปตั้งแต่ปี ค.ศ. 1887 และครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ ได้แก่ มานุษยวิทยา ดาราศาสตร์ ชีววิทยา เคมี วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษาชาติพันธุ์&วัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ กฎหมาย วัสดุศาสตร์ คณิตศาสตร์ ดนตรี เภสัชศาสตร์ ฟิสิกส์ จิตวิทยา ศาสนาและเทววิทยา สัตวแพทยศาสตร์ สตรีศึกษา สัตววิทยาและสาขาอื่น ๆ

ดาวน์โหลดคู่มือ

ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาระดับโลกที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด รวบรวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ และวีดีโอ ในทุกสาขาวิชาการศึกษา อาทิเช่น วิศวกรรมศาสตร์ ดาราศาสตร์ มานุษย์วิทยา ชีวเวชศาสตร์ สุขภาพ กฎหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา ศึกษาศาสตร์ สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์ และสาขาอื่นๆอีกมากมาย ฐานข้อมูลนี้เป็นเวอร์ชั่นอัพเกรดของ Academic Search Complete ซึ่งประกอบไปด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด (non-open access journals) มากกว่า 5 พันชื่อเรื่อง
ฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารการประชุมวิชาการ ที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ.1985 ถึงปัจจุบัน

ดาวน์โหลดคู่มือ

 

ฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electric Journal) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text) และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996
แหล่งข้อมูลฉบับเต็มชั้นนำ สำหรับการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี และ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนความสำเร็จให้แก่นักศึกษา และ นักวิจัยในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ Applied Science & Technology Source Ultimate ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ปี 1909 จนถึงปัจจุบัน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ ความท้าทายทางวิศวกรรมแบบดั้งเดิมและงานวิจัยและเป็นทรัพยากรเพื่องานวิจัยที่ส่งผลกระทบทางธุรกิจและสังคมของเทคโนโลยีใหม่
ฐานข้อมูลการวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ ศิลปะที่มีประสิทธิภาพสูง นำเสนอวารสาร นิตยสาร และ หนังสือด้านศิลปะฉบับเต็ม รวมถึงการทำดัชนี และ บทคัดย่อโดยละเอียด เพื่อให้ศิลปิน นักวิชาการด้านศิลปะ และ นักออกแบบได้ใช้งาน ครอบคลุมงานสถาปัตยกรรม การออกแบบสถาปัตยกรรม ตลอดจนงานศิลปะต่างๆ โดยฐานข้อมูลนี้ประกอบด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด (non-open access journals) มากกว่า 200 รายการ
ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่วงปีของข้อมูล ค.ศ. 1965 ถึงปัจจุบัน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ความท้าทายทางวิศวกรรมแบบดั้งเดิมและงานวิจัยและเป็นทรัพยากรเพื่องานวิจัยที่ส่งผลกระทบทางธุรกิจและสังคมของเทคโนโลยีใหม่ CASC มีดัชนีและสาระสังเขปจากจำนวนวารสารมากกว่า 2,200 รายชื่อ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า 1,020 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทฤษฎีและระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีใหม่
ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ

ดาวน์โหลดคู่มือ

ฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ ได้แก่ การเงินและการบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการและกลยุทธิ์

ดาวน์โหลดคู่มือ

ฐานข้อมูลฉบับเต็ม ออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการงานวิจัยด้านอุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วยวารสาร เอกสาร นิตยสาร และ สิ่งพิมพ์ทางการค้าฉบับเต็มหลายร้อยฉบับ ในที่นี้รวมถึงรายงานในอุตสาหกรรมอาหารมากมาย สาขาวิชาต่างๆ ที่ครอบคลุม ได้แก่ การแปรรูปอาหาร ความปลอดภัยในอาหาร การบริการ การขนส่ง และ นวัตกรรมต่างๆ โดยฐานข้อมูลนี้ประกอบด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด (non-open access journals) มากกว่า 700 ชื่อเรื่อง
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศจาก 2 แหล่งข้อมูล คือ The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ The Institution of Engineering and Technology (IET) ซึ่งใน IEL ประกอบด้วยเอกสารมากกว่า 1.2 ล้านจากสิ่งพิมพ์มากกว่า 12,000 ชื่อ

ดาวน์โหลดคู่มือ

ฐานข้อมูลฉบับเต็ม ที่ให้ความครอบคลุมวารสารกฎหมายวิชาการที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด Legal Source เป็นฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ในด้านการศึกษา แนวความคิด และ แนวโน้มของโลกกฎหมายในปัจจุบัน เป็นแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมสำหรับทนายความ ผู้สอน นักธุรกิจ ผู้ที่ศึกษา และผู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านกฎหมาย โดยฐานข้อมูลนี้ประกอบด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด (non-open access journals) มากกว่า 500 ชื่อเรื่อง
ฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ฉบับเต็ม (Full-text) ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบไปด้วย เอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโท ตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 1.1 ล้านรายการ และสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ

ดาวน์โหลดคู่มือ

ข้อมูลใน PubMed จะประกอบด้วยรายการบรรณานุกรม และบทคัดย่อของบทความจากวารสารสาขาชีวการแพทย์กว่า 5,000 ชื่อ ที่ตีพิมพ์ทั่วโลกประมาณ 80 กว่าประเทศ ตั้งแต่ปี 1950 ถึงปัจจุบัน มีเนื้อหาครอบคลุมทางด้าน แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ ระบบการดูแลสุขภาพ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่รวมข้อมูลจากฐานข้อมูล Medline (ทางการแพทย์โดยเฉพาะ) และ บทความทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต
 

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จำนวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูลปี 1997 ถึงปัจจุบัน

ดาวน์โหลดคู่มือ

 

ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ 9,200 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001 ถึงปัจจุบัน

ดาวน์โหลดคู่มือ