ฐานข้อมูลสกอ.

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อประสมทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์สุขภาพ และการแพทย์เฉพาะทาง ทุกสาขาวิชา พร้อมข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการทางการแพทย์

ดาวน์โหลดคู่มือ

ฐานข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ (Evidence-based medicine) ช่วยการตัดสินใจในการวินิจฉัยโรค และให้ข้อมูลรักษาผู้ป่วยโดยมีลักษณะการสืบค้นเป็น Systematic Review

ดาวน์โหลดคู่มือ                                                  ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ

ฐานข้อมูลทางการแพทย์ จากสำนักพิมพ์ Elsevier ที่ประกอบไปด้วยหนังสือมากกว่า 1,000 เล่ม วารสารมากกว่า 600 journals, Multimedia, Evidence-based Medicine และรูปภาพ

ดาวน์โหลดคู่มือ

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่รวบรวมวารสารฉบับเต็ม จำนวน 65 รายชื่อ จากสำนักพิมพ์ Lippincott William & Wilkins (LWW) ครอบคลุมเนื้อหาด้านการแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ สามารถดูบทความย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996-ปัจจุบัน

ดาวน์โหลดคู่มือ

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของ Oxford University Press โดยฐานข้อมูลที่ให้บริการเป็นฐานข้อมูลด้านสาขาวิชาการแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วยวารสารฉบับเต็ม จำนวน 114 รายชื่อ ผู้สนใจสามารถค้นหาบทความย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 1996-ปัจจุบัน

ดาวน์โหลดคู่มือ

ฐานข้อมูลทางด้านรังสีวินิจฉัย จากสำนักพิมพ์ Elsevier และ Amirsys เพื่อใช้ประกอบการเรียน การสอน และการค้นคว้าทางด้านรังสีวิทยา ให้แก่แพทย์ อาจารย์ และนักศึกษา โดยให้ข้อมูลการวิเคราะห์วินิจฉัยโรค/แยกโรค และรูปภาพทางกายวิภาคศาสตร์ ครอบคลุมเนื้อหาทุกระบบของร่างกาย อีกทั้งมีการรวบรวมกรณีศึกษาจากผู้ป่วยด้วย

ดาวน์โหลดคู่มือ                                               ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ

ข้อมูลเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ (Evidence-based medicine) ทั้งในรูปแบบเอกสาร รูปภาพ และวิดีโอ รวมถึงข้อมูลสำหรับผู้ป่วย และฐานข้อมูลยา

ดาวน์โหลดคู่มือ ลงทะเบียน | สืบค้น                ภาษาไทย  |  ภาษาอังกฤษ

ฐานข้อมูลบรรณานุกรม ที่รวบรวมบทคัดย่อและการอ้างอิงของวารสารมากกว่า 23,400 ชื่อ จากสำนักพิมพ์ทั่วโลก ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ตั้งแต่ปี 1990 – ปัจจุบัน

ดาวน์โหลดคู่มือ                                                  ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ

 

  ฐานข้อมูลทางด้านวิศกรรมศาสตร์ ที่รวบรวมจาก The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และThe Institution of Engineering and Technology(IET) ประกอบไปด้วยบทความวารสาร บทความจากการประชุมวิชาการ และเอกสารมาตรฐาน ในรูปแบบของเอกสารฉบับเต็ม มากกว่า 4 ล้านรายการ

ดาวน์โหลดคู่มือ

  ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาระดับโลกที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด รวบรวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ และวีดีโอ ในทุกสาขาวิชาการศึกษา อาทิเช่น วิศวกรรมศาสตร์ ดาราศาสตร์ มานุษย์วิทยา
ชีวเวชศาสตร์ สุขภาพ กฎหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา ศึกษาศาสตร์ สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์ และสาขาอื่นๆอีกมากมาย ฐานข้อมูลนี้เป็นเวอร์ชั่นอัพเกรดของ Academic Search Complete ซึ่งประกอบไปด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด(non-open access journals) มากกว่า 5,000 ชื่อเรื่องดาวน์โหลดคู่มือ
  ฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985 – ปัจจุบัน

ดาวน์โหลดคู่มือ

ฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996

ดาวน์โหลดคู่มือ

 

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วยวารสารและเอกสารฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 1,800 ชื่อ จากข้อมูลปี 1997 – ปัจจุบัน

ดาวน์โหลดคู่มือ

ฐานข้อมูลที่มีบทความฉบับเต็ม (Full text) ของวารสาร จำนวนไม่น้อยกว่า 210 รายชื่อ ครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ 9 สาขาวิชา ได้แก่ Accounting, Finance & Economics  Business, Management & Strategy   Tourism & Hospitality Management  Marketing  Information & Knowledge Management  HR, Learning & Organization Studies  Operations, Logistics & Quality  Property Management & Built Environment  Public Policy & Environmental Management

ดาวน์โหลดคู่มือ

 

ระบบการสืบค้นงานวิจัยออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงทุกฐานข้อมูลที่ทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมบอกรับให้สมาชิกทั้ง 80 สถาบัน โดยให้ผลการสืบค้นที่แม่นยำและ จัดลำดับความเกี่ยวข้องได้ดีที่สุด โดยมาพร้อมกับ Education Source ฐานข้อมูลฉบับเต็มด้านศึกษาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบได้ด้วยข้อมูลฉบับเต็ม ดัชนี บทคัดย่อ และเอกสารการประชุมที่เกี่ยวข้องกับด้านศึกษาศาสตร์หลายพันรายการ ครอบคลุมทุกระดับการศึกษา รวมถึงความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา โดยมีวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด(non-open access journals) มากกว่า 900 ชื่อเรื่อง

ดาวน์โหลดคู่มือ

 

 

ฐานข้อมูลออกแบบมาสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและนักวิจัยด้านวิศวกรรม โดย Collection นี้ของเนื้อหาที่ครอบคลุมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมจำนวนมาก เช่น วิศวกรรมการบิน ไฟฟ้า โยธา เครื่องกล สิ่งแวดล้อม ซอฟต์แวร์ • สิ่งพิมพ์ฉบับเต็มมากกว่า 1,600 ชื่อเรื่อง • ดรรชนีและบทคัดย่อของนิตยสาร วารสารและ สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการเกือบ 3,000 ชื่อเรื่อง

ดาวน์โหลดคู่มือ

บริการบทความวารสารฟรีมากกว่า 12 ล้านรายการ ในฐานข้อมูล MEDLINE ย้อนหลังไปถึงปี 1960 ครอบคลุมวารสารในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และการแพทย์มากกว่า 10,000 ชื่อ