โปรแกรมสำเร็จรูป

EndNote เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการจัดการทางบรรณานุกรม เช่น การสืบค้น การจัดเก็บ การจัดการรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรม หรือรายการอ้างอิงที่ผู้ใช้ได้ไปสืบค้นมาจาก แหล่งข้อมูลต่าง ๆ

คู่มือการใช้งาน : Windows | MacOS

GraphPad Prism ใช้สำหรับงานทางด้านการวิเคราะห์ผลทางด้านสถิติ และการทำ Regression ซึ่งรวมถึง Linear และ Non- Linear Regression

OriginLab ช่วยในการทำกราฟมากกว่า 100 ชนิด และอำนวยความสะดวกในการทำกราฟข้อมูลแบบต่าง ๆ

SPSS (Statistical Package for the Social Science for Windows) เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และการจัดการข้อมูลต่าง ๆ และแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกมาในรูปแบบตาราง หรือแผนภูมิที่ต้องการใช้งาน

Turnitin เป็นโปรแกรมออนไลน์ที่ใช้ตรวจสอบการคัดลอกผลงานการเขียนทางวิชาการ พร้อมทั้งชี้แหล่งข้อมูลที่ปรากฏซ้ำเป็นแถบสี และแสดงระดับเปอร์เซ็นต์การเทียบซ้ำ (Similarity index)

คู่มือการใช้งาน : Instructor | Students