Membership

การใช้บริการ
1. การยืม

  เป็นบริการสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เท่านั้น

2. สิทธิการยืม

  2.1 หนังสือความรู้ทั่วไป ยืมได้จำนวน 5 เล่ม/14 วัน ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
  2.2 ตำราแพทย์ ยืมได้จำนวน 5 เล่ม/14 วัน ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
  2.3 ซีดีทั่วไป/วิชาการ ยืมได้จำนวน 3 แผ่น/7 วัน ยืมต่อได้ 2 ครั้ง

3. วิธียืม

  3.1 ยืมผ่านบรรณารักษ์ ณ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน
  3.2 แสดงบัตรนักศึกษา / บัตรประจำตัวบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แก่บรรณารักษ์ผู้ให้บริการ

4. การยืมต่อ

  4.1 สมาชิกแจ้งความประสงค์เพื่อยืมต่อทรัพยากรสารนิเทศ
  4.2 ยื่นบัตรสมาชิกแก่บรรณารักษ์
  ทั้งนี้ สามารถยืมต่อรายการนั้นๆ ได้ 2 ครั้ง

5. การคืน

  คืนผ่านบรรณารักษ์ ณ เคาน์เตอร์บริการ ยืม-คืน ห้องสมุดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

6. การสมัครสมาชิก

  6.1 นักศึกษา นำบัตรประจำตัวนักศึกษาที่ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ออกให้ ติดต่อบรรณารักษ์
  6.2 บุคลากร นำบัตรประจำตัวบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ติดต่อบรรณารักษ์

7. การจ่ายค่าปรับ

  ค่าปรับเกินกำหนดส่ง ในอัตรา 2 บาท / รายการ / วัน