Service

 

บริการยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ (Circulation Service)

ให้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด เพื่อนำออกนอกห้องสมุด เป็นบริการสำหรับอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เท่านั้น

บริการสารสนเทศ (References Service)

ให้คำแนะนำผู้ใช้บริการในการค้นหาสารสนเทศจากแหล่งความรู้ต่างๆ ให้การแนะนำวิธีการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ วารสารออนไลน์ และโปรแกรมสำเร็จรูปที่ห้องสมุดมีให้บริการ ตลอดจนบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริการพื้นที่นั่งอ่าน (Reading Zone)

เป็นบริการที่มีขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับการอ่านหนังสือ ทำงาน ให้แก่อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รวมถึงประชาชนทั่วไป โดยงดใช้เสียงดัง

บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service / Self-Learning Zone)

บริการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตสำหรับอาจารย์นักศึกษา  และบุคลากรของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รวมถึงประชาชนทั่วไป

บริการห้องศึกษากลุ่ม (Idea Zone)

บริการห้องศึกษากลุ่มสำหรับอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เท่านั้น