Service

  บริการยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ (Circulation Service)

ให้บริการยืมทรัพยากรห้องสมุด เพื่อนำออกนอกห้องสมุด เป็นบริการสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เท่านั้น โดยกำหนดระเบียบการใช้บริการสมาชิกแต่ละประเภทไว้ชัดเจน
ใช้บริการได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม – คืน ชั้น 5 และ ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์

  บริการสารสนเทศ (References Service)

ให้คำแนะนำผู้ใช้บริการในการค้นหาสารสนเทศจากแหล่งความรู้ต่างๆ ให้การแนะนำวิธีการสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดและฐานข้อมูลออนไลน์ที่ห้องสมุดมีให้บริการ ตลอดจนบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการวิจัย
ใช้บริการได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม – คืน ชั้น 5 และ ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์

  บริการพื้นที่นั่งอ่าน (Reading Zone)

เป็นบริการที่มีขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับการอ่านหนังสือ ทำงาน ให้แก่บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยงดใช้เสียงดัง
ใช้บริการได้ที่ ห้องสมุดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ชั้น 5 และห้องสมุด EDU Zone ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์

  บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service / Self-Learning Zone)บริการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตสำหรับบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
ใช้บริการได้ที่ ห้องสมุดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ชั้น 5 และห้องสมุด EDU Zone ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์

 

  บริการห้องศึกษากลุ่ม (Idea Zone)

นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สามารถใช้บริการห้องศึกษากลุ่มที่จัดไว้ให้บริการที่ห้องสมุด EDU Zone ชั้น 9 การใช้บริการห้องศึกษากลุ่ม ผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลด“แบบฟอร์มการขอใช้ห้อง Idea Zone”
ใช้บริการได้ที่ ห้องสมุด EDU Zone ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์

  บริการโสตทัศนวัสดุ (Audio Visual Service)

ห้องสมุดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีบริการให้ยืมโสตทัศนวัสดุประเภทต่างๆ ได้แก่ วีดิทัศน์ เทปบันทึกเสียง ซีดี วีซีดี ดีวีดี
ใช้บริการได้ที่ ห้องสมุดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ชั้น 5 และห้องสมุด EDU Zone ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์

 

  บริการตู้รับฝากของ (Locker)

ตู้รับฝากของจะมีให้บริการบริเวณทางเข้าห้องสมุด EDU Zone โดยผู้ใช้บริการจะต้องติดต่อขอรับกุญแจเพื่อใช้ปิดตู้ที่เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ก่อน
ใช้บริการได้ที่ ห้องสมุด EDU Zone ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์