About

ห้องสมุดโรงพยาบาลศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง ได้รับการจัดตั้งขึ้น ณ ชั้น 5 โซน 3 อาคารโรงพยาบาลศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง เป็นห้องสมุดเฉพาะทางด้านการแพทย์และโรคมะเร็ง ที่เน้นให้บริการในลักษณะ Electronic library โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนพันธกิจ และเป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเองของบุคลากรโรงพยาบาลฯ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และบุคคลภายนอก